Kính áp tròng Tinteye Lens 27 Quán Thánh – 0983050505